Důležité pokyny pro školní rok 2020/2021 - COVID - 19

 

-        Vzdělávání žáků ve školním roce 2020/2021 bude probíhat dle ŠVP Škola základ života v souladu se školskými právními předpisy.

-        Od žáků se prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti

-        Žáci se mohou po školní budově pohybovat bez roušek (pokud KHS Zlíně nerozhodne jinak)

-        U vstupu do budovy, v každé učebně a u tělocvičny jsou umístěny prostředky k dezinfekci rukou v nádobkách s dávkovačem.

Hygienické podmínky:

-        Žáci si po příchodu do učebny umyjí ruce mýdlem a vodou, popř. dezinfekci rukou. Hygienu rukou dodržují po celou dobu svého pobytu ve škole. Vyučující na nutnost takového postupu budou žáky opakovaně upozorňovat.

-        Pedagogičtí pracovníci budou opakovaně zdůrazňovat žákům zásady osobní hygieny (používání jednorázového kapesníku při kašlání, kýchání a smrkání a jeho vyhození do odpadkového koše a okamžitého umytí rukou)

-        Vyučující budou často a intenzivně větrat učebny.

-        Na WC je zajištěno osoušení rukou osoušeči, v učebnách potom ručníky na jedno použití.

-        Odpadkové koše budou vynášeny minimálně 1x denně.

-        Paní uklízečky budou denně provádět důkladný úklid všech místností, ve kterých se žáci a zaměstnanci školy pohybují. Úklid bude prováděn na mokro, s využitím dezinfekčního prostředku. Koberce se vysávají.

-        Paní uklízečky se zaměří na dezinfekci povrchů a předmětů, které používá větší počet lidí (kliky, spinače na světla, klávesnice a počítačové myši, baterie u umyvadel…).

 

Průběh výuky:

-        Žáci mohou v průběhu výuky navštívit toaletu za dodržení zvýšených hygienických pravidel -  důkladné umytí rukou.

Přestávka ve výuce:

-        Žáci se zdržují na chodbě školy jen po nezbytně nutnou dobu.

-        Žáci si po skončení vyučovacího bloku umyjí ruce nebo dezinfikují.

-        Žáci využívají přestávku k občerstvení a přípravě na další výuku

-        Žáci přihlášení k odběru obědů odejdou za doprovodu vyučujících do školní jídelny, kde  za přísných hygienických pravidel poobědvají a neprodleně opustí školu (viz pravidla pro poskytování školního stravování).

 

Žáci si do školy přinesou:

-        Přezůvky – možno nechat v šatnách pověšené v podepsaném pytlíku

-        Dostatek hygienických kapesníků

-        Potřeby do výuky – zadané učebnice, sešity a psací potřeby

 

Omlouvání žáků:

-        Se řídí platným Řádem školy

 

Distanční vzdělávání:

-        Škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem, pokud v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (KHS, MZd) nebo z důvodu nařízení karantény je znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků aspoň jedné třídy. Ostatní žáci, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

-        Žáci mají zákonnou povinnost se distančně vzdělávat.

 

Zákaz:

Je zakázáno vstupovat do školy s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID – 19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest). Pokud se u žáka některý z příznaků objeví, bude odloučen od ostatních žáků ve skupině a bude kontaktován zákonný zástupce se žádostí na okamžité vyzvednutí žáka.

Postup školy dle zákona o ochraně veřejného zdraví:

-        Příznaky jsou patrné již při příchodu do školy – žák není vpuštěn do budovy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce

-        Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka a není přítomen zákonný zástupce – zákonnému zástupci se tato skutečnost neprodleně oznámí a je informován o nutnosti bezodkladného vyzvednutí a odchodu žáka ze školy.

-        Příznaky se vyskytnou a jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole. Neprodleně dojde k poskytnutí roušky žákovi a umístění do izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování zákonného zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka ze školy.

-        Povinností zákonného zástupce je telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře žáka, který rozhodne o dalším postupu.

 

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID – 19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny odloučit v případě onemocnění žáka od ostatních dětí a zajistit nad ním dohled dospělé osoby.

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním COVID – 19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS Zlín a dodržovat všechna aktuálě platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošné MZd.

 Ve Zlíně 28. 8. 2020 , Mgr. Milan Alex, ředitel školy

 

 

 

 

Sdílet