Výchovné poradenství

Konzultační hodiny:

 • Pro žáky: pondělí 13:00 – 13:30
 • Pro rodiče: Po předchozí domluvě

S výchovnou poradkyní můžete konzultovat:

 • otázky ke specifickým poruchám učení / dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ...
 • volbu povolání a další studium
 • přijímací řízení na střední školy
 • otázky ohledně inkluze, intervenčních hodin, práce s asistentem pedagoga

Výchovné problémy řeší metodička prevence.

Poradnu v oblasti vztahů ve třídě, atd. řeší metodička prevence nebo školní psycholožka.

Adresy poradenských pracovišť:

Užitečné adresy k volbě povolání

 • www.zkola.cz - aktuální informace k přijímacímu řízení na zlínských SŠ
 • www.burzaskol.cz - prezentace SŠ Zlínského kraje
 • www.infoabsolvent.cz - charakteristiky studijních oborů, možnosti studia v ČR
 • www.gwo.cz - průvodce světem povolání
 • Publikace Kam na školu ve Zlínském kraji
 • Dny otevřených dveří na SŠ

Přijímací zkoušky 2019/2020

V prvním kole přijímaček můžete podat až 2 přihlášky a v dalších kolech není počet omezen už vůbec.

Zahájení přijímacího řízení - přihláška

Zahajuje se podáním přihlášky a příslušných příloh, zasílá se řediteli vybrané SŠ, v 1. kole přijímacího řízení lze podat jen 2 přihlášky. Přihlášku je nutné podat v 1. kole do 1. března. U oborů s talentovou zkouškou se přihlášky podávají do 30. listopadu.

Pokud využijete možnosti podat v 1. kole dvě přihlášky, je nutné ji podat na obě vybrané školy a do obou přihlášek uvést druhou školu, na kterou se v 1. kole hlásíte.

Důležité jsou zejména:

 • Kód a název oboru (např. 79-41-K/41 gymnázium)
 • IZO školy (9-místné číslo)

Obojí najdete na webových stránkách vámi vybrané školy nebo v rejstříku škol (viz Zdroje).

1. kolo přijímací zkoušky

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou bez talentové zkoušky se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a matematiky. Netýká se přijímacího řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ředitel školy zároveň může stanovit školní přijímací zkoušku.

V 1. kole pro obory s maturitní zkouškou se konají v pracovních dnech od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna. Termíny jsou odlišné pro víceletá gymnázia a ostatní obory s maturitní zkouškou. U přijímacího řízení s talentovou zkouškou se zkoušky konají od 2. do 15. ledna a jednotná zkouška se nekoná, u oboru Gymnázium se sportovní přípravou uchazeči skládají i jednotnou zkoušku a talentové zkoušky se konají od 2. ledna do 15. února.

Jednotná zkouška se skládá z písemného testu z ČJL a písemného testu z oboru Matematika a její aplikace. Uchazeč ji v 1. kole může konat dvakrát, a to na obou školách uvedených v přihlášce (na 1. škole v 1. termínu, na 2. škole ve 2. termínu).

Jestliže ředitel školy rozhodne o konání školní přijímací zkoušky, stanoví 2 termíny a zašle uchazečům pozvánku nejpozději 14 dní před jejím konáním. Školní přijímací zkoušku nelze v rámci jedné školy v 1. kole vykonat ve více různých termínech. U talentové zkoušky jsou v 1. kole stanoveny 2 termíny.

Pokud se koná ještě školní přijímací zkouška, obsah a formu stanovuje ředitel školy.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek pro rok 2020

1. termín:

 • 14. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 16. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:

 • 15. dubna 2020 - čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 17. dubna 2020 - pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

 • 1. termín 13. května 2020
 • 2. termín 14. května 2020

Tyto termíny se nevztahují na:

 • obory vzdělání se závěrečnou zkouškou
 • obory vzdělání s výučním listem
 • obory zkráceného studia
 • obory skupiny 82 Umění a užité umění, kde se koná talentová zkouška 2. - 15. 1. § 62 odst. 3 školského zákona
 • obory vzdělávání konzervatoří, kde se koná talentová zkouška 15. - 31. 1. § 88 odst 2 školského zákona

Odvolání

Lze podat během 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Uchazeč (žák ZŠ) obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději 15. března (u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu), ostatní uchazeči lístek obdrží na základě žádosti u krajského úřadu. Každý obdrží jen jeden zápisový lístek. Zápisový lístek nemusí odevzdávat zájemci o večerní, nástavbové a zkrácené studium.

Do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí musí být zápisový lístek odevzdán zákonným zástupcem nebo uchazečem řediteli školy, kde hodlá studovat (a byl přijat :-) ). Pokud tak neučiní, má se za to, že se vzdal práva na toto místo a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Důležitá data

 • 31. října - pro obory s talentovou zkouškou - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek
 • 30. listopadu
  pro obory s talentovou zkouškou - poslední termín pro podání přihlášky (denní i jiné formy vzdělávání)
  pro obory s talentovou zkouškou
 • 2. - 15. ledna - termín pro konání talentové zkoušky pro obory s talentovou zkouškou v 1. kole
 • 2. - 15. února - termín pro konání talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou v 1. kole
 • 15. - 31. ledna - termín pro konání talentové zkoušky v konzervatoři v 1. kole přijímacího řízení pro všechny formy vzdělávání
 • 20. ledna - nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky
 • 31. ledna - zveřejnění informací k 1. kolu přijímacích zkoušek u oborů bez talentové zkoušky
 • 15. února - poslední datum pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, vydání rozhodnutí o nepřijetí na základě talentové zkoušky 
 • 20. února - nejzazší datum pro zaslání výsledku talentové zkoušky pro obor Gymnázium se sportovní přípravou
 • 1. března - do 1. 3. se podává přihláška řediteli školy (bez talentové zkoušky)
 • 15. března - nejpozději 15. 3. obdrží žák ZŠ na své ZŠ zápisový lístek (mimo oborů s talentovou zkouškou)
 • 14. dubna - čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
 • 15. dubna - čtyřleté obory včetně nástavbového studia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín
 • 16. dubna - víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 1. termín
 • 17. dubna
  víceletá gymnázia - konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení 2. termín 
  do tohoto termínu musí ředitel zveřejnit seznam přijatých/odeslat rozhodnutí o nepřijetí v 1. kole, pokud se nekonala přijímací zkouška
 • 3. května - nejzazší termín pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů ředitelem školy u oborů s maturitní zkouškou  v 1. kole
 • 13. května - náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 1. termín
 • 14. května - náhradní termín konání testů pro 1. kolo přijímacího řízení - 2. termín

 

Vážení rodiče a žáci,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuální nabídce všech středních škol v ČR, která je určena především žákům 8. a 9. tříd. Informace jsou k dispozici na informačním portálu www.infoabsolvent.cz.

Žáci i další zájemci zde mohou najít aktuální informace o oborech vzdělání nabízených jednotlivými školami (i v členění podle krajů), o přijímacích zkouškách, požadovaném prospěchu, počtech přihlášených a přijatých, vyučovaných jazycích či možnostech přijetí žáků se zdravotním postiženým.

Vyhledávat lze podle oboru vzdělání, školy, povolání, podle videa či jednoduchých obrázků i podle činností a pracovišť, dobrou pomůckou k orientaci při rozhodování je i Profitest.  

K dispozici je i velké množství informací pomáhajících při volbě oboru vzdělání, např. o nezaměstnanosti absolventů jednotlivých oborů vzdělání, uplatnění absolventů na trhu práce, jejich úspěšnosti při přijímání do vysokoškolského vzdělání, požadavcích zaměstnavatelů či možnostech absolventů se zdravotním postižením

Pro žáky i absolventy jsou připraveny i informace v sekci Jak na to, kde mohou nalézt rady jak postupovat při rozhodování o výběru střední školy nebo při potížích ve studiu.

 

Více informací na: https://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/prijimaci-zkousky-na-stredni-skolu-2019-terminy#ixzz5UwEQT2Sp