Charakteristika školy

Základní škola Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábřeží 2567 se vzdělávacím programem Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Škola základ života" se nachází v klidnější zóně města Zlína s dobrou dopravní dostupností MHD.

 

Všechny ročníky mají dvě až tři paralelní třídy. Průměrná naplněnost tříd jsou 23 žáci.

Škola se skládá z hlavní budovy a přístavby a prošla kompletní rekonstrukcí.

 • Výuka probíhá ve třiceti učebnách, z toho osm je odborných.

 

 • Všechny třídy 1. až 5. ročníku jsou vybaveny interaktivními tabulemi a novým nábytkem.

 

 • Všechny třídy 6. až 9. ročníku jsou vybaveny dataprojektory nebo interaktivními tabulemi.

 

 • Naše škola využívá školní informační systém Edookit. Zde mají svůj vlastní přístup do elektronické žákovské knížky rodiče i žáci. Při distanční výuce používáme jednotný systém Edookit a k on-line hodinám program ZOOM.

 

 • V 1. ročníku vyučujeme čtení genetickou metodou, psaní učíme vázaným písmem (spojované – psací). Již od 1. ročníku vyučujeme povinný předmět anglický jazyk.

 

 • Školní družinu nabízíme dětem 1. stupně od 6:00 do 17:00 hodin, a to v šesti odděleních.

 

 • Naše škola poskytuje kompletní školní poradenské pracoviště (výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog). Zajišťujeme poradenské služby žákům a jejich zákonným zástupcům. V 8. ročníku zdarma nabízíme  zpracování profesní diagnostiky žáků, která mapuje studijní předpoklady, zájmy a osobnost žáka. 

 

 • V 1. – 3. ročníku jsou třídy bez zaměření. Od 4. do 9. ročníku máme vždy třídy A a B bez zaměření a třídu C, která se specializuje na fotbal (chlapci a děvčata) a pohybové aktivity děvčat – sportovní aerobik, tanec nebo zumba.
 • Trénink fotbalistů ve specializovaných třídách zaštiťuje FC Fastav Zlín.

 

 • Pro naše žáky nabízíme každoroční pestrou nabídku kroužků. Spolupracujeme s organizacemi: DDM Astra, Fortuna, Rytmus Zlín, Yamaha, Brick by Brick, Aerobic Team Zlín. Naši učitelé vedou kroužky: keramika, kurz vyšívání, fotbal, klub ICT, mladý technik, pěvecký sbor.

 

 • Na škole učíme povinně anglický jazyk, dalším volitelným cizím jazykem je od 7. ročníku německý jazyk, francouzský jazyk a seminář z anglického jazyka doplňující. K výuce jazyků využíváme počítače a jazykovou učebnu.

 

 • K výuce informatiky využíváme 2 počítačové učebny.

 

 •   Moderně vyučujeme také pracovní činnosti:
  • dílny: nově vybudovaná učebna s prvky robotiky a 3D tiskárnou
  • pěstitelství: práce na školním pozemku
  • vaření: žáci 9. ročníku vaří ve školní kuchyňce

 

 • V 7. ročníku nabízíme žákům povinně-volitelné předměty: biologická praktika a užitá výtvarná výchova.

 

 • V 9. ročníku vyučujeme semináře z matematiky a českého jazyka. Slouží k rozšíření  nebo doplnění znalostí žáků.

 

 • Každoročně organizujeme zimní školu v přírodě pro žáky sportovních tříd ve 4. a 5. ročníku a lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku.

 

 • Při sportovní činnosti využíváme tělocvičnu a venkovní školní hřiště s umělou trávou. Hřiště také nabízíme sportovní veřejnosti k celoročnímu pronájmu.

 

 • Ve školní jídelně mají žáci výběr ze 2 jídel.

 

 • Školní bufet slouží k zajištění pitného režimu žáků a pomáhá s realizací celostátních projektů Školní mléko a Zelenina a ovoce do škol, které jsou spolufinancovány EU.

Fotogalerie