GDPR

Pověřenec GDPR:

 

Bc. Jarmila Sládková

Pověřenec GDPR pro Zlínský kraj

jarmila.sladkova@sms-sluzby.cz

Tel.:774 950 005

 

  Povinné informace - zde

  

Informační memorandum o zpracování osobních údajů

Určeno žákům a jejich zákonným zástupcům

ZŠ Komenského II, Zlín, Havlíčkovo nábř. 2567 příspěvková organizace; IČO: 00402371, se sídlem ve Zlíně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně (dále jen „Škola“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat žáky školy (dále také jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Školy, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Organizací.

Škola zpracovává osobní a citlivé údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Škola shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 1. Zajištění vedení dokumentace školy v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  Škola zpracovává následující typy údajů: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole.

  Tyto údaje budou uloženy po dobu docházky v systému EDOOKIT a po skončení školní docházky v archivu školy dle zákona o archivnictví.
  Škola informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. Škola dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům:
  předávání údajů (individuální i agregované) z dokumentace matriky MŠMT – vyhláška č.364/2000 Sb.

 2. Prezentace a zachycení školy

  Škola provádí v rozumné míře prezentaci a zachycení školy na základě svého oprávněného zájmu. Zásadní podmínkou pro tento druh zpracování je, že jednotlivé zachycené subjekty údajů nejsou  označeny a nejsou tak bez dalšího identifikovatelné.

 3. Provozování kamerového systému s nahráváním

  Provoz kamerového systému s nahráváním je provozován pouze v určených veřejných prostorách školy na základě oprávněného zájmu školy k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku. Monitorovaný prostor je řádně vyznačen. Jedná se o prostor školního hřiště s umělým povrchem Provoz kamerového systému je zajištěn v souladu s požadavky ÚOOÚ. Záznamy kamerového systému jsou zaznamenávány na DVR analogovém systému a zaměstnavatelem uchovávány po dobu 7 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání.

 4. Souhlas se zpracováním osobních údajů

  Škola dále shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu –  číslo telefonu, zdravotní pojišťovna, … , a to pouze na základě souhlasu uděleného ke zpracování osobních údajů.
  Tento souhlas může subjekt údajů kdykoliv odvolat, a to osobně na uvedené adrese školy nebo v listinné formě oznámením doručeným prostřednictvím uvedených kontaktních údajů.
  Tyto údaje budou uloženy po dobu docházky žáka do školy

Zpracovatelé

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Školy a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli Školy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou Školou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účel zpracování osobních údajů, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů, doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány, zdroje osobních údajů, skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Škola poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně. Za další kopie na žádost Subjekt údajů může Škola požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Škole, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že Škola nebo smluvní zpracovatel Škola provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů Škola požádat o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Škola vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice, tel. 234 665 111.

Informační memorandum - zde